Kooli ainekava


1. peatükk

ÜLDSÄTTED

§ 1. Alused

(1) Esku-Kamari Kooli  (edaspidi kooli) õppekava on kooli õppe- ja kasvatustegevuse

alusdokument.

Kogu dokument

1. peatükk

ÜLDSÄTTED

§ 1. Alused

(1) Esku-Kamari Kooli  (edaspidi kooli) õppekava on kooli õppe- ja kasvatustegevuse

alusdokument.

Kogu dokument